Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Deklaracja dostępności

Raport o stanie dostępności
http://www.sdsbytom.pl/materialy/_upload/Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp
Środowiskowy Dom Samopomocy ,, Integracja’’  w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastasowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy ,, Integracja'' w Bytomiu.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Treści niedostępne

 • Elementy nietekstowe (grafiki prezentujące istotne informacje) nie posiadają tekstu alternatywnego lub opisu treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 • Część z opublikowanych treści nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
Wyłączenia:
 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
   
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa Środowiskowy Dom Samopomocy,, Integracja’’ w Bytomiu posiada następujące ułatwienia:
 • Wersję kontrastową
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Moduł wyszukiwania
 • Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
   
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sabina Kinder , zamowieniapubliczne@sdsbytom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 32 280 85 29 wew. 22 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Środowiskowy Dom Samopomocy ,, Integracja’’ w Bytomiu ul. Karpacka 25
Dojście do  ŚDS jest utwardzone. Do budynku prowadzą z poziomu ulicy dwa wejścia. Od strony zachodniej i wschodniej  każde z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 1. Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Wyposażony jest w platformę- windę dla osób niepełnosprawnych. Schody z poręczami, szerokie korytarze, wejścia do pomieszczeń są bezprogowe. Na parterze  i piętrze jest dostępna  pełnowymiarowa toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Schody i wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą.
 3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych w tym pętli indukcyjnych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie Braille’a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Przed budynkiem ŚDS nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale klienci mogą korzystać z ogólnodostępnego parkingu od strony południowej i północnej.
   
Szczegółowe informacje zawarto w dokumencie do pobrania: http://www.sdsbytom.pl/materialy/_upload/Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn., Dz. U. 2020, poz. 1062), każdy,  bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Środowiskowy Dom Samopomocy ,, Integracja’’ w Bytomiu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 Ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „Wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku (w tym wypadku do Środowiskowego Domu Samopomocy ,, Integracja’’ w Bytomiu).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
• Dane kontaktowe wnioskodawcy.
• Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
• Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
• Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny (tj. Środowiskowy Dom Samopomocy ,, Integracja’’ w Bytomiu) powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:
• drogą pocztową na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy ,, Integracja’’ w Bytomiu, 41-907 Bytom ul. Karpacka 25,
• drogą elektroniczną na adres: kancelaria@sdsbytom.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn., Dz. U. 2020, poz. 1062).Przygotowanie deklaracji dostępności:
Data sporządzenia deklaracji: 2021-01-04
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.