Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

DYREKCJA JEDNOSTKI I KOMPETENCJE

DYREKCJA JEDNOSTKI I JEJ KOMPETENCJE

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja": mgr Renata Kopczyńska
e-mail: sdsbytom@gmail.com


I. Zadania i uprawnienia Dyrektora

1) Domem kieruje Dyrektor;
2) Podczas trwałej nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni upoważniony przez niego pracownik;
3) Dyrektor ponosi jednoosobową odpowiedzialność za realizację zadań Domu,                  
w szczególności odpowiada za:
- całokształt funkcjonowania Domu, gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
- zabezpieczenie potrzeb uczestników i pracowników Domu w zakresie wynikającym
z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa;
4) Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników;
5) Dyrektor zatrudnia pracowników oraz prowadzi całość spraw kadrowych;
6) Dyrektor prowadzi nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

II.  Rodzaje podejmowanych rozstrzygnięć.
1.  Dyrektor podejmuje rozstrzygnięcia w następujących formach:
1)   zarządzenia;
2)   regulaminu;
3)   instrukcji;
4)   polecenia;
5)   upoważnienia;
6)   zapisu w protokole.
2.  Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach:
1)   o charakterze generalnym, w szczególności przy ustalaniu zasad i trybów postępowania;
2)   powoływania komisji;
3)   dotyczących obowiązków rozstrzyganych na podstawie szczegółowych upoważnień.
3.  Dyrektor wydaje polecenia w sprawach obowiązków pracowniczych, w celu ich konkretyzacji.

III. Działalność kontrolna
1. Kontrolę w stosunku do wszystkich pracowników Domu w zakresie realizacji powierzonych zadań i sposobu wykonywania obowiązków sprawuje Dyrektor.

IV .Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja”
w Bytomiu  jest Dyrektor, ul. Karpacka 25, 41-907 Bytom.
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Dane podawane są dobrowolnie lub podawanie ich wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa.