Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Pracownie terapeutyczne

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów w Domu prowadzone są następujące zajęcia wspierająco-aktywizujące;

1.Treningi samoobsługi
Treningi samoobsługi obejmują:
 • trening higieniczny,
 • trening porządkowy,
 • trening kulinarny,
 • trening budżetowy,
 • trening umiejętności praktycznych.

2. Treningi umiejętności interpersonalnych
W ramach treningów umiejętności interpersonalnych program obejmuje m.in.:
 • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
 • trening radzenia sobie z objawami choroby,
 • trening zachowań asertywnych,
 • trening umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • trening komunikacji interpersonalnej.

3. Trening radzenia sobie ze stresem

4. Treningi funkcji poznawczych
Usprawnienie i rozwijanie funkcji poznawczych w zakresie:
 • zaburzeń uwagi,
 • zaburzeń pamięci,
 • zaburzeń funkcji werbalnych,
 • zaburzeń funkcji przestrzennych,

5. Zajęcia dotyczące prawidłowego funkcjonowania w życiu   codziennym
Zakładane cele:
 • lepsze rozumienie obowiązujących zasad społecznych,
 • nabycie umiejętności wyrażania i kontrolowania emocji i uczuć,
 • ćwiczenie procesów postrzegania, koncentracji i pamięci,
 • utrwalanie zasad funkcjonowania w grupie: tolerancji, współpracy, wyrażania siebie,
 • wdrażanie przekonania o potrzebie własnego rozwoju,
 • rozumienie i realizowanie ról społecznych,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia,
 • wypracowanie poczucia sprawczości własnego działania i kreowanie własnej przyszłości,
 • umiejętność czerpania radości ze spraw i przeżyć codziennych.

6. Program terapii przez sztukę

  1) Terapia z udziałem sztuk plastycznych i rękodzieła
  2) Zajęcia teatralne
  3) Muzykoterapia
  4) Choreoterapia
  5) Relaksacja
  6) Filmoterapia
  7) Biblioterapia


7. Polityka żetonowa

8. Psychoedukacja

9. Trening lekowy oraz trening radzenia sobie z objawami choroby

10. Edukacja zdrowotna

11. Społeczność terapeutyczna

12. Treningi umiejętności spędzania czasu wolego

13.Terapia zajęciowa

  a) zajęcia komputerowe
  b) agroterapia
  c) gimnastyka

14. Rehabilitacja ruchowa
  a) gimnastyka poranna
  b) kinezyterapia

15. Aktywizacja zawodowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11