Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
1. Środowiskowy Dom  Samopomocy „Integracja” w Bytomiu jest ośrodkiem wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
2. Przeznaczony jest dla 37 osób z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia, z terenu miasta Bytomia.
3. Podstawowym celem Domu jest wspieranie i aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, a w szczególności:
1) niwelowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego;
2) nabywanie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji celów życiowych;
3) skracanie czasu trwania zaburzeń psychicznych i zapobieganie nawrotom
choroby (wydłużenie okresów remisji);
4) uzyskanie przez uczestników dobrej kondycji fizycznej i psychicznej;
5) zwiększenie kompetencji społecznych uczestników w zakresie lepszego radzenia sobie
w rozwiązywaniu problemów życiowych;
6) przeciwdziałanie izolacji społecznej chorego (wnikliwa i ciągła ocena sytuacji
w rodzinie, miejscu pracy, szerszym środowisku społecznym);
7) aktywizacja zawodowa uczestników;
8) tworzenie warunków do powstania działań samopomocowych;
9) integracja społeczna;
10) zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi;
11) rozwijanie   i    podtrzymywanie    u   uczestników    zainteresowań    życiem społecznym i kulturalnym;
12) propagowanie twórczości osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej.
4. Dom realizuje zadania, do których w szczególności należy:
1) świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym;
2) świadczenie    zróżnicowanej    oferty   terapeutycznej dla   uczestników   Domu, w zależności od możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb i zainteresowań;
3) udzielanie      wsparcia     psychologicznego   i   terapeutycznego  przywracającego uczestnikom   zdolność do życia w środowisku społecznym;
4) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
5) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
6) prowadzenie terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych, turystyki i rekreacji;
7) prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym celem kształtowania pozytywnego  wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi i zmiany wobec nich  postaw społecznych;
8) inicjowanie i prowadzenie  działań  mających na celu  przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu  uczestników, a wspierający ich aktywny  udział  w  wydarzeniach społecznych  o charakterze   lokalnym  i ponadlokalnym.