Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
PUNKT KANCELARYJNY przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Godziny urzędowania Punktu Kancelaryjnego: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Korespondencję można dostarczyć:
- osobiście,
- pocztą tradycyjną: Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”
                                  w Bytomiu
                                  ul. Karpacka 25
                                  41-907 Bytom
- pocztą elektroniczną: dyrektor@sdsbytom.pl
- faxem: 32 280-85-29
Ośrodek udziela również informacji telefonicznie 32 280-85-29
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Ośrodek nie udziela odpowiedzi na korespondencję, która nie spełnia wymogów określonych
w art.63§ 2 KPA.
Na podstawie art.63§3 podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonych w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Dyrektor ŚDS „Integracja” przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
- poniedziałek od godz.13.00 do godz. 15.30
- środa od godz.13.00 do godz. 15.30
Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki w zastępstwie wykonuje wyznaczony pracownik, który jest upoważniony do realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszystkich sprawach należących do właściwości Dyrektora.