Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

STATUT

STATUT 2018

/materialy/_upload/Uchwala_Rady_Miejskiej_w_Bytomiu_z_dnia_27_listopada_2018r.pdfSTATUT 2016r.
/materialy/_upload/2018/Statut_SDS.pdf

STATUT 2015r.

UCHWAŁA NR V/37/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Integracja" w Bytomiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Integracja" w Bytomiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                    Danuta Skalska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 21 listopada 2012 r.
Poz. 4927
Załącznik do Uchwały Nr V/37/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 października 2012 r.
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" w Bytomiu, zwany dalej "Domem", jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta.
§ 2. Dom działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. nr 238, poz. 1586);
7) niniejszego Statutu;
8) innych właściwych aktów prawnych.
§ 3. 1. Siedziba Domu mieści się w Bytomiu, przy ul. Karpackiej 25.
2. Terenem działania Domu jest obszar Bytomia.
Rozdział 2. Zasady działania Domu i zakres świadczonych usług
§ 4. 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego typu A - dla osób przewlekle psychicznie chorych.
2. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
3. Szczegółowe warunki przyjęcia do Domu określa regulamin organizacyjny.
4. Wysokość odpłatności za usługi w Domu regulują odrębne przepisy.
§ 5. Celem działalności Domu w szczególności jest:
1) wspieranie, aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników;
2) nabywanie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji celów życiowych;
3) kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
4) nauka poprawnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku społecznym;
5) aktywizacja zawodowa uczestników;
6) tworzenie warunków do powstania działań samopomocowych;
7) integracja społeczna;
8) zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne;
9) rozwijanie i podtrzymywanie u uczestników zainteresowań życiem społecznym oraz kulturalnym.
§ 6. Dom realizuje zadania, do których w szczególności należy:
1) świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym;
2) formułowanie zróżnicowanej oferty terapeutycznej dla uczestników Domu w zależności od możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb i zainteresowań;
3) udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego przywracającego uczestnikom zdolność do życia we własnym środowisku społecznym;
4) prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, celem kształtowania adekwatnego wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi i zmiany wobec nich postaw społecznych;
5) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników poprzez aktywny udział w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.
§ 7. W celu realizacji zadań statutowych Dom współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rozdział 3. Organizacja Domu
§ 8. 1. Domem kieruje w ramach zwykłego zarządu dyrektor.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora wykonuje Prezydent Miasta.
3. Dyrektor zarządzając Domem zapewnia wykonywanie jego zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu.
5. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji i upoważnień.
§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Domu oraz szczegółowy zakres realizowanych zadań ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, w uzgodnieniu z wojewodą.
2. Regulamin organizacyjny Domu podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.
§ 10. Dyrektor Domu opracowuje sprawozdanie z działalności Domu w roku budżetowym i składa jednostce prowadzącej, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym.
§ 11. 1. Dyrektor jest odpowiedzialny za opracowanie programu działalności Domu i planów pracy Domu na każdy rok, w uzgodnieniu z wojewodą.
2. Program działalności Domu i plany pracy Domu na każdy rok podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa Domu
§ 12. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 13. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.
§ 14. Za prawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada dyrektor.
Rozdział 5. Mienie Domu
§ 15. 1. Dom wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność gminy Bytom, służące realizacji zadań statutowych.
2. Dyrektor Domu samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym, w granicach udzielonych upoważnień.
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
§ 16. 1. Zmiana Statutu następuje w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.


ostatnio zmodyfikowany: Sabina Kinder modyfikowany: 2024-03-15 09:10:46
Rejestr zmian