Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WARUNKI
1. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej to wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona (art.23a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej).

2. Wnioskodawca zgodnie z art.23b ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej zobowiązany jest do przestrzegania następujących warunków:
1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego;
2) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej;
4) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje;
5) Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie pozyskanej informacji publicznej.

3. Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania:
1) W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystania, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (wzór wniosku). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2) Informacja publiczna w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu udostępniana jest bezpłatnie, zgodnie jednak z art.23c ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega się prawo wprowadzenie opłat.
3) Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu określa warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
4) Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu zastrzega sobie prawo złożenia wnioskodawcy oferty (zawierającej warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej) zgodnej z przepisami ustawy, z dodatkowymi warunkami składania wniosku o informację publiczną w celu ponownego wykorzystania.
5) W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6) Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
7) Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystania informacji publicznej w przypadku gdy:
       - dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw,
       - ponowne wykorzystanie informacji publicznej narusza prawa własności intelektualnej przysługującej podmiotowi trzeciemu,
       - opracowanie, w szczególności przetworzenie, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
8) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od daty otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
9) W przypadku otrzymania sprzeciwu Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu zobowiązany jest w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygnąć o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej.
10) Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
11) Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem tutejszego Ośrodka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
12) Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2012r., poz.270 z późn.zm.) z tym, że:
a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


W zakresie nie objętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz.782, 1662).
 

dokument utworzony: , dnia: 2015-08-03 09:05:39
ostatnio zmodyfikowany: modyfikowany: 2015-08-03 09:24:39
Rejestr zmian