Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

RODO(zamówienia publiczne)

Wypełnianie obowiązku informacyjnego wobec uczestników postępowań o zamówienia publiczne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )
( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ), dalej "RODO".

Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest               Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" w Bytomiu,   reprezentowany przez Dyrektora,  ul. Karpacka 25, 41-907 Bytom,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych IOD:
   Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2
   mail:  iod@um.bytom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6     ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
   o udzielenie zamówienia publicznego ( a w przypadku dokonania
   wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy,
   także w celu zwiazanym z realizacja zamówienia ),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
   podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
   postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
   29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej 
   "ustawa Pzp",
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu 
   zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązujący-
   mi przepisami prawa, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia
   zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
   a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowy-
   wania obejmuje cały czas trwania umowy ( zgodnie z art. 97 ust. 1
   ustawy Pzp ),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
   bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
   określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w 
   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
   Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
   Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
   podejmowane w sposób zautymatyzowany, stosownie do art. 22 
   RODO,
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
    Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
   danych osobowych ( skorzystanie z prawa do sprostowania nie
   może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
   zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
   w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
   integralności protokołu oraz jego załączników ),
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora
   ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
   przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO
   ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
   w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzysta-
   nia ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
   osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
   interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego ),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
    Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
    osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 
    usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa 
    w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwa-
    rzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
    Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.